Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@avis.nl.

Deze site is gepubliceerd door Avis Autoverhuur B.V. Het geografische adres is Aankomstpassage 10, 1118 AX Schiphol. Het postadres is Binckhorstlaan 297, 2516 BC DEN HAAG, KvK 27161331. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Eigendomsrechten

Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van de website) zijn, tezamen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website alleen overeenkomstig deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benadert.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

  • Geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn
  • Deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde
  • Geen ongemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken
  • Geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook
  • De 'look en feel' van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren
  • Geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast
  • Geen ongemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken

Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor: Om uw reservering te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of u toegang te weigeren tot deze site.

Wijzigingen op deze website

Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van van de veranderde voorwaarden op deze website.

Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via de websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of - verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige dat (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijke gedrag of frauduleuze misrepresentatie uitsluiten of beperken.

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.

Wet op de privacy

Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of de bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of de bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of de bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

De gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De afdeling Autoverhuur Ledenassociatie van BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder of van de bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van de huurder of de bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Bij verantwoordelijke kunt u inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.

Het maken van een reservering op deze site

Een reservering (al of niet bevestigd) vormt geen overeenkomst tot het leveren van verhuurdiensten van (een) voertuig (en). Een overeenkomst wordt aangegaan op het tijdstip van huur en de wetten van het land waar de huur plaatsvindt zullen van toepassing zijn op die overeenkomst. Online reserveringen vinden plaats in een beveiligde omgeving door SSL (Secure Socket Layer) encryption protocol. Indien u op- of aanmerkingen over de site heeft, stuurt u dan uw mail naar: marketing@avis.nl

Varia

Deze voorwaarden bevatten alle met ons overeengekomen voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze site. Geen andere schriftelijke of mondelinge stelling (met inbegrip van stellingen in een brochure of in door ons gepubliceerd promotiemateriaal) zal er deel van uit maken.